Privacyverklaring

Maretech verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.maretech.be of via mail op gunter.maretech@gmail.com

Verwerkingsdoeleinden

Maretech verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer.
Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres
 • Rechtsgrond(en) van de verwerking

  Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Overmaken aan derden

  Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Maretech verbonden zijn of met enige andere partner van Maretech.

  Maretech garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

  Bewaarperiode

  De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

  Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens.

  De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.

  Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

  Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: gunter.maretech@gmail.com een brief te richten aan: Maretech, Londerzeelseweg 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

  Direct marketing

  De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

  Klacht

  De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).